SHOQATA RAJONALE FUTBOLLIT ELBASAN

Shoqata Rajonale e Futbollit Elbasan është person juridik, organizuar në formën e shoqatës, që përfaqëson bashkimin vullnetar të shoqatave dhe klubeve sportive të futbollit në Qarkun Elbasan ku veprojnë, në përputhje me dispozitat e Kodit Civil, Ligjit nr. 8789, datë 27.5.2001 “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”,  ligjit nr.79/2017 “Për sportin” dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore që drejtojnë këtë aktivitet. 

Organet drejtuese të Shoqatës Rajonale të Futbollit Elbasan janë:
  1. Asambleja e Përgjithshme,  e cila është organi më i lartë dhe legjislativ;
  2. Sekretariati i Përgjithshëm, që është organ ekzekutiv, operacional dhe administrativ; 
  3. Komisionet e përhershme dhe të përkohshme, të cilat këshillojnë Presidentin dhe Sekretariatin e Përgjitshëm për përmbushjen e detyrave të tyre.

Ilirjan FileKryetar i Shoqatës Rajonale të Futbollit Elbasan 

Sadi SallaSekretar i Përgjithshëm i Shoqatës Rajonale të Futbollit Elbasan

Olsi BeqiriSpecialist pranë Shoqatës Rajonale të Futbollit Elbasan